องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร [ 24 ส.ค. 2566 ]17
2 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 24 ส.ค. 2566 ]17
3 คู่มือประชาชนเรื่องการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ม.ค. 2566 ]12
4 คู่มือประชาชนเรื่องการขอน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค [ 16 ม.ค. 2566 ]11
5 คู่มือประชาชนเรื่องการขอความช่วยเหลือสาธารณภัย [ 16 ม.ค. 2566 ]12
6 คู่มือประชาชนเรื่องการจัดเก็บภาษีป้าย [ 16 ม.ค. 2566 ]12
7 คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 1 พ.ย. 2565 ]13
8 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 เม.ย. 2565 ]79
9 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 มี.ค. 2565 ]92
10 แผนปฏิบัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 18 มี.ค. 2564 ]17
11 คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]192
12 คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 1 มิ.ย. 2563 ]191
13 คู่มือการขึ้นทะเบียนพาณิชย์ [ 1 มิ.ย. 2563 ]175
14 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2562 ]221