องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุพรรษา   อากาศ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ 
 นายจตุรงค์   พลชู      นายอนุพงษ์   คงเหล็ก  
นายปกาศิต   วงษ์นิ่ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
 คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
 


นายเกรียงไกร รอดกร

 คนงานประจำรถขยะ