องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561

หัวหน้าส่วนราชการ

   
  จ่าเอกรัตนโชติ  จำรูญ  
  ปลัด อบต.ท่างาม  
  081-940-4687  
 
   
นางสาวสุพรรษา อากาศ
นางกัญญภา  พิมพงษ์
นายปริญญา  พึ่งรอด
นางธนิกานต์  กองสี
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการ
ผู้อำนวยการศึกษาฯ
063-914-4562 092-421-4978 097-325-5800 082709-3340