องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนประชาคม ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2


องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนประชาคม ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ตำบล
ท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

2024-04-02
2024-03-19
2024-02-27
2024-01-31
2024-01-31
2024-01-22
2024-01-17
2024-01-05
2023-09-19
2023-09-18