องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้ตระหนักถึงคุณค่าและสุขภาพของผู้สูงอายุ เข้าใจสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในทุก ๆ ด้าน จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น การอบรมให้ความรู้ในด้านสุขภาพ อาหารที่เหมาะกับโภชนาการ และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ และด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ ขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 ราย
2024-04-02
2024-03-19
2024-02-27
2024-01-31
2024-01-31
2024-01-22
2024-01-17
2024-01-05
2023-12-19
2023-09-19