องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th

 
 
 


โครงการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างาม ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 15 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลท่างาม เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น ให้ความรู้ในการดำเนินชีวิต เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นใหและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตตำบลท่างาม
2024-04-02
2024-03-19
2024-02-27
2024-01-31
2024-01-31
2024-01-22
2024-01-17
2024-01-05
2023-09-19
2023-09-18