องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.thangam.go.th
 
 
 


โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ขอเชิญชาวตำบลท่างามเข้าร่วมประชุม โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
2020-09-15
2020-09-09
2020-09-02
2020-08-21
2020-08-12
2020-07-23
2020-07-20
2020-07-20
2020-07-03
2020-06-01