คณะผู้บริหาร

   
   
   

นายแสวง  ม่วงสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

   
         
     

นายวินิจ พิณสาย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

     

นายถวิลชัย แก้วบรรดาล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

         
   
   
   

นางสาวดวงกมล แดงใส
เลขานุการนายกฯ

   
   

 

   

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน