You are here: Home ข้อมูลบุคลากร พนักงานส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

พนักงานส่วนท้องถิ่น

สมาชิกสภาฯ

อีเมล พิมพ์
  
  
  

นายวิชัย มุกดาหาร
ประธานสภา อบต.ท่างาม

  
     
 
 

นายชุมพล สงวนศรี
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 1

 

นางประนอม สุขเจริญ
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 1

 

นายอมร ต่อแต้ม
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 2

     
 
 

นางประนอม สุขเจริญ
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 2

 

นายสุรัตน์ จำรูญ
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 3

 

นายวินัย สถิตย์
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 4

  

 

  
 
 

นายวิชาญ นวลจันทร์
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 4

 

นายกฤษณะ รอดศิริ
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 5

 

นายสมาน คำรอด
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 5

     
 
 

นายบุญนำ พูลประสาท
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 6

 

นายรัฐศาสตร์ วงษ์นิกร
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 6

 

นายสมศักดิ์ อิ่มอวบ
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 7

     
 

 

นายสมเกียรติ กรรณทิพย์
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 7

 

นายปราชย์ อิ่มอวบ
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 8

 

ด.ต.อัศวิน เย็นจิตต์
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 8

     
 
 

นายวิชัย บุตรสันต์
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 9

 

นายมงคล พึ่งอารมณ์
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 9

 

นายดำเนิน ไตรรินทร์
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 10

     
   

นายธวัชชัย กันเผื่อน
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 11

   

นางสาววรรณา ม่วงสังข์
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 11

     
   

ร้อยตรีกัมพล พูลเชื้อ
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 12

   

นายสมบุญ บุดดี
สมาชิก อบต.ท่างาม หมู่ที่ 12

 

 
บทความ อื่นๆ ...
หน้า 2 จาก 3