องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี